Żywienie

03.01.2020 r.

 1. Odpowiedzi na pytania Oferentów część 2

30.12.2019 r.

 1. Odpowiedzi na pytania Oferentów

Data umieszczenia zapytania: 16.12.2019 r.

Zapytanie ofertowe

pn.: „Świadczenie usług w zakresie żywienia zbiorowego kuracjuszy na rzecz „Uzdrowisko Iwonicz” S.A. w Iwoniczu – Zdroju”

 1. ZAPYTANIE OFERTOWE pn. Świadczenie usług w zakresie żywienia zbiorowego kuracjuszy na rzezcz Uzdrowisko Iwonicz S.A. w Iwoniczu – Zdroju
 2. Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
 3. Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego – Wykaz pomieszczeń i powierzchni w poszczególnych obiektach Uzdrowiska Iwonicz S.A., które zostaną przekazane Wykonawcy usług żywienia na podstawie umowy o świadczenie tych usług
 4. Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego – Formularz oferty
 5. Załącznik Nr 4 do Zapytania ofertowego – Oświadczenie Oferenta o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
 6. Załącznik Nr 5 do Zapytania ofertowego – Oświadczenie Oferenta o braku podstaw do wykluczenia
 7. Załącznik Nr 6 do Zapytania ofertowego – Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia
 8. Załącznik Nr 7 do Zapytania ofertowego – Wykaz usług
 9. Załącznik Nr 8 do Zapytania ofertowego – Oświadczenie oferenta o powiązaniach kapitałowych
 10. Załącznik Nr 9 do Zapytania ofertowego – Wzór umowy wraz z załącznikiem nr 3 do umowy