Zarząd „Uzdrowisko Iwonicz” Spółka Akcyjna

image_pdfimage_print

Zarząd “Uzdrowisko Iwonicz Spółka Akcyjna

z siedzibą w Iwoniczu-Zdroju, al. Torosiewicza 2, 38-440 Iwonicz-Zdrój

działając na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz.U. z 2002 r., Nr 171, poz. 1397 z późn. zm.) oraz § 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Skarbu Państwa z dnia 29 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad podziału uprawnionych pracowników na grupy, ustalenia liczby akcji przypadających na każdą z tych grup oraz trybu nabywania akcji przez uprawnionych pracowników (Dz.U. Nr 35, poz. 303 z późn. zm.)

1.    Informuje, iż lista uprawnionych pracowników obejmująca okresy zatrudnienia w przedsiębiorstwie państwowym, jego poprzedniku, spółce oraz łączny okres zatrudnienia w tych podmiotach wywieszona zostanie w dniu 06.02.2012 r. w siedzibie „Uzdrowisko Iwonicz” S.A., al. Torosiewicza 2, 38-440 Iwonicz-Zdrój.
2.    Uprawnieni pracownicy, którym wadliwie określono ich okres zatrudnienia, w terminie 14 dni od dnia wywieszenia listy, o której mowa w pkt 1, tj. do dnia 20.02.2012 r. w siedzibie „Uzdrowisko Iwonicz” S.A., al. Torosiewicza 2, 38-440 Iwonicz-Zdrój mogą złożyć pisemne reklamacje.
3.    Do reklamacji należy dołączyć dokumenty poświadczające kwestionowany okres zatrudnienia.
4.    Reklamacja zostanie rozpatrzona w formie pisemnej w terminie 14 dni od jej złożenia przez komisję powołaną przez Zarząd Spółki. Rozpatrzenie reklamacji wyczerpuje tok postępowania reklamacyjnego.
5.    Prawo do nieodpłatnego nabycia akcji Spółki może być realizowane do dnia 10.03.2014 r. Po upływie tego terminu prawo do nieodpłatnego nabycia akcji wygasa.
6.    O przystąpieniu do nieodpłatnego zbywania akcji osoby uprawnione zostaną poinformowane odrębnym ogłoszeniem, które Spółka opublikuje w imieniu Ministra Skarbu Państwa w gazecie o zasięgu ogólnokrajowym i gazecie lokalnej.

Ogłoszenie będzie również wywieszone w siedzibie Spółki oraz jej zakładach i oddziałach.