Fundusze z Unii Europejskiej

image_pdfimage_print

„Uzdrowisko Iwonicz” SA uczestniczy w projekcie pn.: Przeprowadzenie pilotażowych ocen funkcjonalnych pacjentów w podmiotach leczniczych w ramach Projektu „Wypracowanie i wdrożenie systemu kompleksowej oceny funkcjonalnej w rehabilitacji z wykorzystaniem doświadczeń i rozwiązań zagranicznych” (nr POWR.04.03.00-00-0025/19)

Celem głównym projektu jest:

Wdrożenie oceny jakości rehabilitacji leczniczej poprzez ujednolicenie oceny funkcjonalnej pacjenta z zastosowaniem Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania Niepełnosprawności i Zdrowia (ICF). W ramach projektu zostaną opracowane standardy oceny funkcjonalnej, które pozwolą na jednolity opis pacjentów (profil kategorialny), którzy korzystają z rehabilitacji w formie stacjonarnej jak również ambulatoryjnej.

   

 


 

„Uzdrowisko Iwonicz” S.A. realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa VI. Spójność przestrzenna i społeczna. Działania 6.1 Rozwój potencjału endogenicznego regionu.

Nazwa projektu: „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa Szpitala Uzdrowiskowo – Rehabilitacyjnego „EXCELSIOR” w Iwoniczu-Zdroju wraz z zakupem sprzętu rehabilitacyjnego oraz zagospodarowaniem otoczenia”.

Cele projektu:

Bezpośrednim celem projektu jest wzrost jakości i atrakcyjności oferty lecznictwa uzdrowiskowego w Szpitalu Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnym „Excelsior”. Celem ogólnym jest poprawa struktury zatrudnienie i przedsiębiorczości na obszarze uzdrowiska Iwonicz-Zdrój i gminy Iwonicz-Zdrój oraz w otoczeniu:- wyższa jakość życia mieszkańców gminy Iwonicz-Zdrój i powiatu krośnieńskiego. 

Planowane efekty:

W wyniku realizacji projektu powstaną 72 łóżka usytuowane na I, II, III i IV piętrze oraz baza rehabilitacyjna zlokalizowana na parterze Szpitala. Rozbudowane zostaną: Oddział Uzdrowiskowy Szpitalny o 40 łóżek i Oddział Uzdrowiskowy Rehabilitacji Szpitalnej o 32 łóżka. Baza rehabilitacyjna wyposażona w zakupiony sprzęt rehabilitacyjny będzie służyła realizacji nowej usługi w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego i rehabilitacji uzdrowiskowej. Zagospodarowanie otoczenia pozwoli na ułatwienie dojazdu i dostępu do obiektu, w tym także osobom niepełnosprawnym poruszającym się na wózkach inwalidzkich, a utworzenie ścieżki dydaktycznej “Szlakiem iwonickich wód leczniczych”, siłowni zewnętrznej i poidełka z wodą leczniczą uatrakcyjni ofertę leczniczą i turystyczną. 

Wartość projektu:

8 845 819,33 zł

Wkład Funduszy Europejskich:

6 485 845,89 zł