Rehabilitacja lecznicza w ramach prewencji rentowej ZUS

image_pdfimage_print

Rehabilitacja lecznicza w ramach prewencji rentowej ZUS trwa 24 dni. Ma na celu przywrócenie zdolności do pracy osobom, które w wyniku choroby są zagrożone długotrwałą niezdolnością do pracy i jednocześnie rokują odzyskanie tej zdolności po przeprowadzeniu rehabilitacji.

Z rehabilitacji tej mogą skorzystać osoby:

punktor1  zagrożone całkowitą lub częściową niezdolnością do pracy,
punktor1 uprawnione do zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego po ustaniu tytułu do ubezpieczenia chorobowego lub wypadkowego,
punktor1  pobierające rentę okresową z tytułu niezdolności do pracy rokujące jednocześnie odzyskanie zdolności do pracy po przeprowadzeniu rehabilitacji.

Podstawą skierowania do ośrodka rehabilitacyjnego jest orzeczenie o potrzebie rehabilitacji wydane przez lekarza orzecznika ZUS. Lekarz orzecznik ZUS może je wydać:

punktor1 na wniosek lekarza prowadzącego leczenie (na dowolnym formularzu), złożony przez pacjenta w oddziale ZUS właściwym ze względu na miejsce zamieszkania,
punktor1  podczas kontroli zaświadczenia lekarskiego o czasowej niezdolności do pracy,
punktor1  przy ustaleniu uprawnień do świadczenia rehabilitacyjnego,
punktor1  podczas orzekania o niezdolności do pracy dla celów rentowych.

Jeżeli lekarz orzecznik ZUS wyda orzeczenie o potrzebie przeprowadzenia rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej, osoba zainteresowana otrzymuje zawiadomienie o skierowaniu do ośrodka rehabilitacyjnego.

Pełny koszt rehabilitacji obejmujący w szczególności koszty leczenia, zakwaterowania i wyżywienia pokrywa ZUS. Koszty dojazdu do ośrodka rehabilitacyjnego z miejsca zamieszkania i z powrotem Zakład refunduje do wysokości ceny biletu najtańszego środka komunikacji publicznej.

Uwaga! „Uzdrowisko Iwonicz” S.A. nie prowadzi rezerwacji pokoi.

Materiały do pobrania:

punktor1 Wniosek o rehabilitację ZUS