Ogólnoustrojowa rehabilitacja lecznicza (refundowana przez NFZ)

image_pdfimage_print

W ramach rehabilitacji finansowanej przez Narodowy Fundusz Zdrowia w „Uzdrowisko Iwonicz” SA mogą Państwo skorzystać z:
punktor1 rehabilitacji ogólnoustrojowej w warunkach stacjonarnych realizowanej w Oddziale Rehabilitacji Ogólnoustrojowej Szpitala Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnego „Excelsior”,,
punktor1 rehabilitacji ogólnoustrojowej w warunkach ośrodka dziennego w Oddziale Dziennym Rehabilitacji Ogólnoustrojowej (Centrum Lecznictwa Uzdrowiskowego).

Zasady  przyjęcia do Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej
w Szpitalu Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnym „Excelsior” w Iwoniczu – Zdroju
w ramach świadczenia medycznego
„Rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach stacjonarnych”

Świadczenia  z zakresu rehabilitacji ogólnoustrojowej w warunkach oddziału stacjonarnego przeznaczone są dla pacjentów, których stan zdrowia nie pozwala na rehabilitację w warunkach ambulatoryjnych i ze względu na kontynuację leczenia wymagają stosowania kompleksowych świadczeń rehabilitacyjnych oraz całodobowego nadzoru pielęgniarskiego i lekarskiego, a w szczególności dla świadczeniobiorców po leczeniu operacyjnym z powodu chorób narządu ruchu w ciągu 6 miesięcy od dnia wypisu ze szpitala.

 1. Dokumenty niezbędne do przyjęcia pacjenta na Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej w Szpitalu Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnym „Excelsior” w Iwoniczu–Zdroju
  a) e-skierowanie do szpitala na oddział rehabilitacyjny (kod 4300) wystawione przez lekarza szpitalnego oddziału: urazowo-ortopedycznego, chirurgicznego, neurochirurgicznego, neurologicznego, reumatologicznego, chorób wewnętrznych, onkologicznego. W razie wystąpienia u pacjenta zaostrzenia choroby przewlekłej, skierowanie może wystawić również lekarz poradni: rehabilitacyjnej, urazowo-ortopedycznej, neurologicznej i reumatologicznej.
  b) kopie dokumentacji medycznej potwierdzającej rozpoznanie będące podstawą wystawienia skierowania (karty informacyjnej z pobytów szpitalnych, opisy zdjęć RTG, TK, rezonansu magnetycznego),
  c)   dokumenty można składać listownie na adres szpitala:
  Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny „Excelsior”
  Partyzantów 2
  38-440 Iwonicz-Zdrój
  lub elektronicznie na e-mail: rehabilitacja@uisa.pl
 2.  Niekompletna lub niewłaściwa dokumentacja, posiadająca braki – po zarejestrowaniu zostanie odesłana z uzasadnieniem przyczyn jej nieprzyjęcia.
 3. Informujemy, iż w celu otrzymania jednego świadczenia opieki zdrowotnej na podstawie skierowania pacjent może być wpisany na jedną listę oczekujących – tylko u jednego świadczeniodawcy (tj. szpitala) – po sprawdzeniu w aplikacji AP-KOLCE i stwierdzeniu  wpisu u innego świadczeniodawcy – dokumentacja po zarejestrowaniu bez rozpatrzenia zostaje odesłana.
 4.  Dokumentacja pacjenta, o której mowa w pkt.1 po rejestracji zostaje  przekazana do zespołu kwalifikacji skierowań i oceny przyjęć – celem przeprowadzenia jej analizy. Jeżeli pacjent na podstawie nadesłanej dokumentacji spełnia kryteria medyczne do leczenia w oddziale rehabilitacji zostaje zakwalifikowany do odpowiedniej kategorii medycznej.Po czynnościach wyżej opisanych  – postępowanie wg procedur :
  a) jeżeli pacjent spełnia kryteria medyczne do leczenia w oddziale rehabilitacji wpisywany na prowadzoną przez Szpital listę oczekujących na udzielenie świadczenia, a o tym fakcie wraz ze wstępnie wyznaczonym przypuszczalnym terminem leczenia jest powiadamiany drogą pocztową,
  b) jeżeli pacjent nie spełnia kryteriów medycznych cała dokumentacja jest odsyłana listem poleconym ze stosownym pismem.
 5. Termin przyjęcia do Szpitala uzależniony jest od liczby oczekujących pacjentów spełniających kryteria medyczne i pacjentów z uprawnieniami do leczenia poza kolejnością (kombatanci, inwalidzi wojenni i wojskowi, działacze opozycji komunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych, weterani poszkodowani w działaniach poza granicami państwa, zasłużeni honorowi dawcy krwi, osoby posiadające orzeczenie o znacznym  stopniu niepełnosprawności).
 6.  Pacjenci, którzy posiadają wymienione w pkt. 5 ustawowe uprawnienia do przyjęcia poza kolejnością i spełniają kryterium medyczne, a także “są po leczeniu operacyjnym z powodu chorób narządu ruchu w ciągu 6 miesięcy od wypisu ze szpitala” będą przyjmowani w pierwszym wolnym terminie.
 7. Pacjenci zakwalifikowani, ale nie posiadający uprawnień do leczenia poza kolejnością i niebędący po leczeniu operacyjnym lub zachowawczym z powodu chorób narządu ruchu będą przyjmowani do leczenia wg. kolejki oczekujących.
 8. Szpital ponownie powiadamia pacjenta o wyznaczonym dokładnym terminie udzielenia świadczenia w miarę możliwości najpóźniej na 21 dni przed datą rozpoczęcia udzielenia świadczenia.

Informacje dodatkowe.

 1. W ramach zawartej umowy z NFZ na świadczenie z zakresu rehabilitacji ogólnoustrojowej Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny „Excelsior” zapewnia zakwaterowanie w pokojach trzyosobowych i nie prowadzi wcześniejszych rezerwacji pokoi.
 2. W przypadku posiadania karty informacyjnej z leczenia szpitalnego po zabiegu operacyjnym związanym z narządem ruchu prosimy o dosłanie celem dołączenia jej do już zarejestrowanego skierowania na wyżej podany adres szpitala.
 3. W przypadku posiadania dokumentu uprawniającego do przyjęcia poza kolejnością prosimy o jego dosłanie celem dołączenia do już zarejestrowanego skierowania na wyżej podany adres szpitala.
 4. Czas trwania rehabilitacji wynosi od 3 do 6 tygodni.
 5. W przypadku  zmiany: adresu, numeru telefonu podanego do kontaktu itp.  – należy niezwłocznie ten fakt zgłosić – na podany niżej adres.
 6. Informacje udzielane są pod nr tel.: 13 430 8595 w dni robocze w godz. 9.00  –  13.00 lub drogą e-mail: rehabilitacja@uisa.pl 

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2022 poz. 2561 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r.  w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej (tekst jednolity Dz. U. 2021 r. poz. 265).
 • Zarządzenie Nr 195/2020/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 11.12.2020 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju rehabilitacja lecznicza.
 • Ustawa z dnia 9 maja 2018 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności (Dz. U. 2018 r. poz. 932).

Rehabilitacja w warunkach ośrodka/oddziału dziennego
w Oddziale Dziennym Rehabilitacji Ogólnoustrojowej w Iwoniczu-Zdroju,
ul. Kulczyńskiego 1a (budynek Centrum Lecznictwa Uzdrowiskowego)

Rehabilitacja ta przysługuje pacjentowi, który ze względu na stan zdrowia wymaga intensywnej rehabilitacji, a którego stan zdrowia nie pozwala na fizjoterapię w warunkach ambulatoryjnych i nie wymaga całodobowego nadzoru medycznego.

E-skierowanie do oddział dziennego rehabilitacji ogólnoustrojowej (z kodem 2300) może być wystawiane przez:

– lekarza szpitalnego oddziału: urazowo-ortopedycznego, chirurgicznego, neurochirurgicznego, reumatologicznego, chorób wewnętrznych, rehabilitacji ogólnoustrojowej, neurologicznej, pulmonologicznej,

– lekarza poradni rehabilitacyjnej, urazowo-ortopedycznej, neurologicznej, reumatologicznej,

– lekarza podstawowej opieki zdrowotnej – w przypadku zaostrzenia schorzeń przewlekłych.

Do skierowania powinna być dołączona dokumentacja medyczna potwierdzająca rozpoznanie medyczne i wyniki podstawowych badań.

Dokumenty można składać listownie na adres:
Oddział Dzienny Rehabilitacji Ogólnoustrojowej
Al. Kulczyńskiego 1a
38-440 Iwonicz-Zdrój
lub elektronicznie na e-mail: rehabilitacja@uisa.pl

Czas trwania rehabilitacji wynosi od 15 do 30 dni zabiegowych.

 

Świadczenie rehabilitacji ogólnoustrojowej w ośrodku/oddziale dziennym nie obejmuje zakwaterowania oraz wyżywienia.

ZAKWATEROWANIE W PROMOCYJNEJ CENIE:

Pacjenci korzystający z ogólnoustrojowej rehabilitacji w ośrodku dziennym mają możliwość skorzystania z promocyjnego zakwaterowania wraz z wyżywieniem (w miarę dostępności miejsc).